Algemene voorwaarden

1. Al onze bestellingen, offertes, aannemingen, leveringen en verkopen gebeuren onder de exclusieve toepassing van volgende voorwaarden. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertragingen in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.
5. Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van het geheel.
6. Om geldig te zijn moeten klachten geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum. Om geldig te zijn moeten deze gebeuren per aangetekend schrijven.
7. De facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen. Bij niet-betaling op de vervaldag, is er een intrest verschuldigd van 15% per jaar, plus verhoging van het factuur met 15% en dit zonder ingebrekestelling.
8. Zolang de geleverde en/of geplaatste goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de opdrachtgever van bij de levering en/of plaatsing.
9. Bij betwisting in verband met de uitgevoerde werken valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Turnhout.
10. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
11. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient een derde betaald te worden bij ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of voltooiing ervan.
12. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
13. Betreffende de veiligheid : als er voor de veiligheid speciale vereisten nodig zijn, zullen wij hiervoor de kosten doorrekenen aan de klant.